Shams : Attendance:

  1. Sanaa Shaikh
  2. Hamdah Shaikh
  3. Sarah M
  4. Afrah M
  5. Azzam Asim
  6. Humaam Asim
  7. Shoa Fatima
  8. Aqsa Fatima

Book: The History of Al-Khalifah Ar-Rashidah
Lesson 5: The Immediate Task
Lesson 6: The Revolt of Tribes